Sen­ti­nel Capital

Sen­ti­nel Capi­tal, a.s. je inves­tič­ní spo­leč­nost rodin­né­ho cha­rak­te­ru z Ost­ra­vy nava­zu­jí­cí na již tři­ce­ti­le­tou tra­di­ci hol­din­gu Pro­spe­ri­ta. Sen­ti­nel, v čes­kém pře­kla­du ochrán­ce, nej­lé­pe ilu­stru­je filo­zo­fii inves­tič­ní spo­leč­nos­ti spo­čí­va­jí­cí v dlou­ho­do­bém roz­vo­ji spra­vo­va­né­ho majet­ku a vlast­ně­ných spo­leč­nos­tí s kon­zer­va­tiv­ním pří­stu­pem k riziku.