Informace o cookies

I. Co jsou cookies?

Coo­kies jsou malé sou­bo­ry, kte­ré uklá­dá váš pro­hlí­žeč (pokud máte tohle uklá­dá­ní v pro­hlí­že­či povo­le­né). Tyto sou­bo­ry obsa­hu­jí napří­klad infor­ma­ce o tom, jaký jazyk pou­ží­vá­te,  jaký pro­hlí­žeč a podobně.

 

II. Jaká coo­kies na webu používáme?

Na webu www.sentinel-capital.cz pra­cu­je­me s násle­du­jí­cí­mi typy cookies:

  1. Coo­kies nezbyt­ná pro funk­ci strá­nek – jed­ná se o základ­ní infor­ma­ci o jazy­ku a o pro­hlí­že­či. Na zákla­dě těch­to infor­ma­cí se vám strán­ka zob­ra­zí ve správ­ném jazyku.
  2. Coo­kies nezbyt­ná pro doplň­ko­vou funk­ci strá­nek a základ­ní ana­ly­ti­ku – Tato coo­kies vyu­ží­vá napří­klad Goo­gle Ana­ly­tics pro zpra­co­vá­ní pře­hle­dů návštěv webo­vých strá­nek. Díky tomu může­me strán­ky zlepšovat.
  3. Coo­kies kon­takt­ní (reklam­ní) – Jed­ná se o sou­bo­ry, se kte­rý­mi pra­cu­je napří­klad služ­ba Goo­gle Ads. Veš­ke­rá data jsou ulo­že­na v bez­pe­čí a jsou urče­na výhrad­ně k tomu, abychom s vámi moh­li v budouc­nu nadá­le komunikovat.

 

III. Sou­hlas s cookies

Návště­vou webo­vých strá­nek www.sentinel-capital.cz (včet­ně sekun­dár­ní domé­ny www.sentinelcapital.cz a všech pod­strá­nek) sou­hla­sí­te se zpra­co­vá­ním těch­to coo­kies. Pokud si tato coo­kies nepře­je­te posky­to­vat, zakaž­te coo­kies v nasta­ve­ní vaše­ho pro­hlí­že­če. Podrob­ný návod jak coo­kies zaká­zat najde­te napří­klad zde: https://www.wikihow.cz/Jak-zakázat-cookies.

Pře­hled sou­bo­rů cookies:

Coo­kiePopis
__wpdm_clientNo descrip­ti­on
coo­kie­la­win­fo-chec­kbox-ana­ly­ticsThis coo­kie is set by GDPR Coo­kie Con­sent plu­gin. The coo­kie is used to sto­re the user con­sent for the coo­kies in the cate­go­ry “Ana­ly­tics”.
coo­kie­la­win­fo-chec­kbox-functi­o­nalThe coo­kie is set by GDPR coo­kie con­sent to record the user con­sent for the coo­kies in the cate­go­ry “Functi­o­nal”.
coo­kie­la­win­fo-chec­kbox-necessa­ryThis coo­kie is set by GDPR Coo­kie Con­sent plu­gin. The coo­kies is used to sto­re the user con­sent for the coo­kies in the cate­go­ry “Necessa­ry”.
coo­kie­la­win­fo-chec­kbox-othersThis coo­kie is set by GDPR Coo­kie Con­sent plu­gin. The coo­kie is used to sto­re the user con­sent for the coo­kies in the cate­go­ry “Other.
coo­kie­la­win­fo-chec­kbox-per­for­man­ceThis coo­kie is set by GDPR Coo­kie Con­sent plu­gin. The coo­kie is used to sto­re the user con­sent for the coo­kies in the cate­go­ry “Per­for­man­ce”.
eGMU­cSPl­tQNo descrip­ti­on
ele­men­torThis coo­kie is used by the web­si­te’s Wor­d­Press the­me. It allows the web­si­te owner to imple­ment or chan­ge the web­si­te’s con­tent in real-time.
ny_rBdRabfimtCDNo descrip­ti­on
pll_languageThis coo­kie is set by Poly­lang plu­gin for Wor­d­Press powered web­si­tes. The coo­kie sto­res the lan­gu­age code of the last brow­sed page.
viewed_cookie_policyThe coo­kie is set by the GDPR Coo­kie Con­sent plu­gin and is used to sto­re whe­ther or not user has con­sen­ted to the use of coo­kies. It does not sto­re any per­so­nal data.

Pře­je­te si coo­kies smazat?

Coo­kies nezbyt­ná pro funk­ci stránek:

Jmé­no cookiePro­vo­zo­va­telPlat­nost
  1 den
  Návště­va
  Trva­lá
   
   

Coo­kies pro analýzy:

Jmé­no cookiePro­vo­zo­va­telPlat­nost
   
   
   
   

Reklam­ní cookies:

Jmé­no cookiePro­vo­zo­va­telPlat­nost