Zpracování
osobních údajů

Sen­ti­nel Capi­tal, a.s. zpra­co­vá­vá osob­ní úda­je svých zaměst­nan­ců v sou­la­du s poža­dav­ky Naří­ze­ní Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů a o zru­še­ní směr­ni­ce 95/46/ES (obec­né naří­ze­ní o ochra­ně osob­ních úda­jů (zkrá­ce­ně GDPR).

Osob­ní úda­je dal­ších osob spo­leč­nost nezpra­co­vá­vá a neshromažďuje.

Zpra­co­va­te­lem osob­ních úda­jů je Sen­ti­nel Capi­tal, a.s., se síd­lem Sado­vá 553/8, Morav­ská Ost­ra­va, 702 00 Ost­ra­va, IČO: 08624658

Pově­řen­cem pro ochra­nu osob­ních úda­jů je:

Ondřej Zik­mund

Kon­takt­ní údaje

+420 737 207 687

zikmund@prosperita.com

trojúhelník
trojúhelník2