Sen­ti­nel Capi­tal spo­lu se zaměst­nan­ci spo­leč­nos­tí v port­fo­liu poskyt­li na pomoc Ukra­ji­ně částku:

1 000 000 Kč

Sen­ti­nel
Capital

“Pri­ce is what you pay,
value is what you get.”

— Warren Buffett —

O spo­leč­nos­ti
Sen­ti­nel Capital

Sen­ti­nel Capi­tal, a.s. je inves­tič­ní sku­pi­nou rodin­né­ho cha­rak­te­ru z Ost­ra­vy nava­zu­jí­cí na již tři­ce­ti­le­tou tra­di­ci kon­cer­nu Pro­spe­ri­ta. Sen­ti­nel, v čes­kém pře­kla­du ochrán­ce, vychá­zí z inves­tič­ní filo­zo­fie spo­čí­va­jí­cí v dlou­ho­do­bém roz­vo­ji spra­vo­va­né­ho majet­ku a vlast­ně­ných spo­leč­nos­tí s kon­zer­va­tiv­ním pří­stu­pem k rizi­ku. Pro­střed­nic­tvím inves­tič­ní spo­leč­nos­ti rov­něž spra­vu­je kapi­tál inves­to­rů v akci­o­vém a v nemo­vi­tost­ním fondu.

trojúhelník
trojúhelník2

inves­tu­je­me

trojúhelník 3
Trojúhelník 4
Trojúhelník 5

Kam
inves­tu­je­me

Inves­tu­je­me do vyso­ce kva­lit­ních aktiv, zejmé­na v oblas­ti pri­va­te equi­ty, do akcií veřej­ně obcho­do­va­tel­ných spo­leč­nos­tí a do nemo­vi­tos­tí industri­ál­ní­ho cha­rak­te­ru. U inves­tič­ních pří­le­ži­tos­tí hle­dá­me v prv­ní řadě kom­bi­na­ci atrak­tiv­ní­ho výno­su při pod­stu­po­vá­ní limi­to­va­né­ho rizi­ka. Máme dlou­ho­do­bý inves­tič­ní hori­zont, inves­tu­je­me pro­to pri­már­ně do aktiv s trva­lé udr­ži­tel­nou kon­ku­renč­ní výhodou.

Zamě­řu­je­me se na říze­ní rizik, naše port­fo­lio diver­zi­fi­ku­je­me a pra­cu­je­me jen s vel­mi kon­zer­va­tiv­ní mírou zadlu­že­ní. Pod­ni­ká­me pocti­vě a transpa­rent­ně. Inves­ti­ce spra­vu­je tým zku­še­ných mana­že­rů, kte­ří se aktiv­ně podí­lí zejmé­na na stra­te­gic­kém a v ome­ze­né míře také na ope­ra­tiv­ním řízení.

Jaké inves­tič­ní pří­le­ži­tos­ti vyhledáváme

Pri­va­te equity:

Real esta­te:

port­fo­lio

aktu­ál­ní

trojúhelník
trojúhelník

Aktu­ál­ní portfolio

Před­sta­vu­je­me vybra­né inves­tič­ní projekty.

kon­takt

Kon­takt

Sen­ti­nel Capi­tal, a.s.

Sado­vá 553/8
Morav­ská Ost­ra­va, 702 00 Ostrava

IČ: 08624658

Spo­leč­nost je zapsá­na v obchod­ním rejstří­ku Kraj­ské­ho sou­du v Ost­ra­vě, odd. B, vl. 11156.

Napiš­te nám

Rádi vám na vaše dota­zy odpovíme.

Sou­bo­ry ke stažení

27. 12. 2019 Ozná­me­ní o ulo­že­ní pro­jek­tu Roz­dě­le­ní do sbír­ky listin
1. 2. 2020 Pro­jekt odště­pe­ní sloučením
9. 9. 2021 Ozná­me­ní — pro­jekt roz­dě­le­ní odště­pe­ním sloučením